Pěstounská péče 

Vážení návštěvníci, na této stránce se dozvíte základní informace o systému pěstounské péče v ČR.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (osoba v evidenci) - jedná se o péči profesionálního pěstouna, která trvá zpravidla jeden rok. Uplatňuje se zejména u malých dětí jako ekvivalent ke kojeneckým ústavům nebo dětským centrům. Dále se využívá tam, kde se předpokládá návrat dítěte do biologické rodiny, tedy například v situaci, kdy matka i otec jsou dočasně neschopni se o dítě starat (jsou například v nemocnici, podstupují léčení apod.) dalším z častých důvodů je také hledání dlouhodobých pěstounů ev. adoptivních rodičů. Pěstounem na přechodnou dobu se může stát každý, kdo je starší 18 let, je trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý. Podmínkou zařazení do evidence je absolvování přípravy přechodných pěstounů v délce trvání 72 hodin. V Pardubickém kraji tuto přípravu zajišťuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje.


Pěstounská péče dlouhodobá zprostředkovaná

Jedná se o pěstounskou péči, kdy se cizí člověk rozhodne stát pěstounem dítěti, které k němu není nijak příbuzný ani není jeho osobou blízkou. Jedná o pěstounskou péči zprostředkovanou Krajským Úřadem Pardubického kraje, který vede evidenci dětí, jež jsou vhodné pro pěstounskou péči. Do zprostředkované pěstounské péče se dostávají děti z ústavních zařízení typu dětský domov, dětský domov se školou nebo zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP). V současné praxi jsou to však nejčastěji děti z pěstounské péče na přechodnou dobu.. Podmínkou proto, aby se někdo mohl stát zprostředkovaným pěstounem je absolvování přípravy pro dlouhodobé pěstouny, na základě rozhodnutí krajského úřadu zařazení do evidence osob pro dlouhodobou pěstounskou péči, vytipování vhodného dítěte a absolvování soudu s pravomocným rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče. 


Pěstounská péče dlouhodobá nezprostředkovaná 

Pěstounskou péči nezprostředkovanou vykonávají osoby, které převzali do pěstounské péče dítě bez přípravy a bez zprostředkování krajského úřadu a to na základě napřímo podaného návrhu k soudu. V rámci nezprostředkované pěstounské péče rozdělujeme dále dva typy pěstounské péče a to pěstounskou péči vykonávanou prarodiči a praprarodiči a dále pěstounskou péči vykonávanou osobami blízkými, což jsou všichni ostatní příbuzní (sourozenci, tety, strýcové, sestřenice) nebo osoby cizí, které jsou dítěti nějakým způsobem blízké (například teta z dětského domova, dítě přejde z hostitelské péče apod.) Nezprostředkovaní pěstouni nemají nárok na odměnu pěstouna. 


Poručnictví

Poručnictví - je specifickým druhem péče, kdy na poručníka přechází práva zákonného zástupce dítěte, přestože k dítěti nemá vyživovací povinnost. Pokud se o dítě zároveň i skutečně pečuje (nikoliv pouze spravuje jeho právní záležitosti) je s ním nakládáno stejně jako s pěstounem a to včetně nároku na dávky pěstounské péče - i zde se ale rozděluje, zda se jedná o zprostředkovanou nebo nezprostředkovanou formu péče. 


Jak se stát  zprostředkovaným pěstounem?

Proces, díky kterému se můžete stát zprostředkovaným pěstounem lze rozdělit do několika fází: 

1. Spolupráce s OSPOD na městském úřadě obce s rozšířenou působností

Pokud jste se rozhodli, že se chcete stát zprostředkovaným pěstounem, je dobré zajít na městský úřad obce s rozšířenou působností, kde sídlí orgán sociálně právní ochrany děti. Zde vyhledáte pracovnici, která má na starosti náhradní rodinnou péči - ta Vám zprostředkuje všechny potřebné informace a formuláře. Dále Vás čeká návštěva lékaře, shánění posudků z pracoviště, návštěva sociální pracovnice ve Vaší domácnosti spojená s rozhovorem a další náležitosti.

Po té sociální pracovnice shromáždí všechny potřebné údaje a dokumenty předá je na krajský úřad, kde Vás jeho pracovníci budou kontaktovat ohledně možnosti absolvování přípravy pro pěstouny v délce 48 h pro pěstounskou péči a 72h  hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu.

2. Spolupráce s krajským úřadem 

Příprava pěstounů se skládá především z psychologického posouzení žadatelů o pěstounskou péči, vzdělávacích akcí, v rámci kterých budete proškoleni v tom, jakým způsobem zvládat úkoly spojené s pěstounskou péčí.

Po úspěšném ukončení přípravy pro pěstouny vydá krajský úřad rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny.

Po obdržení tohoto rozhodnutí můžete být krajským úřadem osloveni o možnosti převzít do pěstounské péče konkrétní dítě. Máte právo toto dítě navštívit, komunikovat s příslušným OSPOD, se zařízením ve kterém dítě pobývá, či jinými osobami, které mají dítě v současné době v péči, dále nahlédnout do spisu a do 30 dnů podat návrh na pěstounskou péči  k příslušnému soudu. 

3. soudní řízení o svěření do pěstounské péče 

V případě, kdy jste se rozhodli podat návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče, soud zahájí do 30 dnů od obdržení Vašeho návrhu soudní řízení, následně nařídí jednání a poté co dospěje k názoru, že jsou splněny podmínky pro svěření do pěstounské péče Vašemu návrhu vyhoví. Poté do 30 dnů Vám pošta doručí písemné znění rozsudku a následně se čeká na to, než nabude rozsudek právní moc. Teprve od této doby, jste pěstounem svěřeného dítěte. 


Povinnosti pěstounů 

 • Každý pěstoun je povinen do měsíce od nabytí právní moci rozsudku nebo od podání návrhu na pěstounskou péči jestliže mu dítě bylo svěřeno do péče předběžným opatření nebo na základě vyjádření OSPOD uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Dohodu o výkonu pěstounské péče může pěstoun uzavřít buď se svým úřadem - oddělením OSPOD nebo s tzv. pověřenou osobou, tedy neziskovou organizací, která je pověřená krajským úřadem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí., které jsou v pěstounské péči (jako je například Vesta Pardubice z.s.).
 • Každý pěstoun je povinen se vzdělávat a to v dotaci 24 hodin za rok a to zdarma. Vzdělávání si může zajišťovat sám anebo prostřednictvím organizace, která jej doprovází. 
 • Pěstoun je povinen být minimálně jednou za dva měsíce v kontaktu s organizací, která jej doprovází a umožnit tak sledování výkonu pěstounské péče. V drtivé většině případů se jedná o situaci, kdy jej v jeho domácnosti navštíví sociální pracovník a pohovoří s ním a s dítětem o tom, jaké jsou novinky, co je zrovna třeba řešit apod. Jednou za půl roku navštíví rodinu pracovník OSPOD.  
 • Všichni pěstouni mají povinnost umožnit dětem kontakt s biologickou rodinou. Všichni pěstouni mají povinnost vychovávat děti v souladu se zákonem a pravomocným rozsudkem.
 • Další povinnosti jako je například povinné informování soudu jsou dány rozsudkem. 

Práva pěstounů 

 • Pěstoun má právo o dítě osobně pečovat a zastupovat jej v souladu s výroky pravomocného rozsudku o svěření do pěstounské péče. 
 • Pěstoun má právo na dávky pěstounské péče i další dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě) a nemocenské dávky (Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství, Ošetřovné) a další dávky. 
 • Pěstoun má právo na zajištění celodenní péče v minimálním rozsahu 14 dní do ročního výročí dohody o výkonu pěstounské péče (pěstounská dovolená). 
 • Pěstoun má právo na zajištění krátkodobé péče v případech stanovených zákonem (pracovní neschopnost, během vzdělávání, při soudním jednání atp.)
 • Pěstoun má právo na zajištění bezplatného poradenství (výchovného, psychologického, právního) stran své doprovázející organizace. 
 • Pěstoun má právo na zajištění bezplatného vzdělávání. 
 • Pěstoun má právo na zajištění poradenství, zajištění prostor i asistence při realizace kontaktů s oprávněnými osobami. 

Dávky pěstounské péče 

Dávky pěstounské péče jsou finanční podporou státu, kterou stát přispívá pěstounům na hrazení finančních nákladů, které mají s péčí o cizí, blízké nebo příbuzné děti a to z toho důvodu, že se jedná o děti, které jsou ohrožené na svém vývoji v důsledku toho, že nevyrůstají u svých rodičů a tudíž vyžadují specifický přístup. Cílem dávek pěstounské péče je, aby všechny pěstounské rodiny byly dostatečně finančně zabezpečeny a netrpěly finanční nouzí v důsledku péče o dítě svěřené do pěstounské péče. 

Příspěvek na úhradu potřeb 

Je dávka určená na výživu dítěte a jeho životních nákladů (škola, náklady na bydlení, oblečení atp.). Žádost o tuto dávku podává za nezletilé dítě pěstoun na ÚP. 

Odměna pěstouna 

Je dávka určená pro zprostředkované pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu, která jim slouží jako mzda za péči o svěřené dítě. Vypočítává jako násobek minimální mzdy. Žádost se podává na ÚP. 

Příspěvek při pěstounské péči

Je dávka určená pro nezprostředkované pěstouny, která se dále nezdaňuje. Nejedná se o dávku, která by sloužila  jako náhrada mzdy, ale jako určitá forma bonusu od státu za péči o dítě.  Vypočítává se jako násobky životního minima. 

Příspěvek při převzetí dítěte 

Jedná se o jednorázovou dávku, kterou slouží ke krytí okamžitých nákladů spojených s příchodem dítěte do rodiny. Nárok ni mají pěstouni všech typů. Výše příspěvku je odstupňována věkem. 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Dávka. která je určená pro dlouhodobé zprostředkované i nezprostředkované pěstouny, kteří pečují minimálně o 3 děti.

Kromě dávek pěstounské péče mají pěstouni také nárok na další dávky, jako je například Rodičovský příspěvek, Přídavky na děti,  Peněžitá pomoc v mateřství, dávky pro osoby se zdravotním postižením, apod. 

Máte ještě nějaké otázky? Mrkněte na video :-)