Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (osoba v evidenci) - jedná se o péči profesionálního pěstouna, která trvá zpravidla jeden rok. Uplatňuje se zejména u malých dětí jako ekvivalent ke kojeneckým ústavům nebo dětským centrům. Dále se využívá tam, kde se předpokládá návrat dítěte do biologické rodiny, tedy například v situaci, kdy matka i otec jsou dočasně neschopni se o dítě starat (jsou například v nemocnici, podstupují léčení apod.). Pěstounem na přechodnou dobu se může stát každý, kdo je starší 18 let, je trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý. Podmínkou zařazení do evidence je absolvování přípravy přechodných pěstounů v délce trvání 72 hodin. V Pardubickém kraji tuto přípravu zajišťuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje.


Pěstounská péče dlouhodobá 

Zprostředkovaná pěstounská péče - jedná se o pěstounskou péči, kdy se cizí člověk rozhodne stát pěstounem dítěti, které k němu není nijak příbuzné. Jedná o pěstounskou péči zprostředkovanou Krajským Úřadem Pardubického kraje, který vede evidenci dětí, jež jsou vhodné pro pěstounskou péči. Do zprostředkované pěstounské péče se nejčastěji dostávají děti z ústavních zařízení typu dětský domov, dětský domov se školou nebo zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP). Pěstouni, kteří mají ve své péči děti, které k nim přišly cestou zprostředkování by měli absolvovat přípravu, kterou realizuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje.

Příbuzenská pěstounská péče - příbuzenskou pěstounskou péčí rozumíme péči příbuzného, nejčastěji prarodiče, který má v pěstounské péči svého vnuka či vnučku. Výjimečně se jedná o situaci, kdy je pěstounem sourozenec dítěte nebo strýc či teta. Příbuzenští pěstouni zatím nemusí postupovat žádnou přípravu.


Poručnictví

Poručnictví - je specifickým druhem péče, kdy na poručníka přechází práva zákonného zástupce dítěte, přestože k dítěti nemá vyživovací povinnost. Pokud se o dítě zároveň i skutečně pečuje (nikoliv pouze spravuje jeho právní záležitosti) je s ním nakládáno stejně jako s pěstounem a to včetně nároku na dávky pěstounské péče


Jak se stát pěstounem?

Pokud jste se rozhodli, že se chcete stát pěstounem, je dobré zajít na městský úřad obce s rozšířenou působností, kde sídlí orgán sociálně právní ochrany děti. Zde vyhledáte pracovnici, která má na starosti náhradní rodinnou péči - ta Vám zprostředkuje všechny potřebné informace a formuláře. Dále Vás čeká návštěva lékaře, návštěva sociální pracovnice ve Vaší domácnosti spojená s rozhovorem a další náležitosti.

Po té sociální pracovnice shromáždí všechny potřebné údaje a dokumenty předá je na Krajský Úřad, kde Vás jeho pracovníci budou kontaktovat ohledně možnosti absolvování přípravy pro pěstouny v délce 48 pro pěstounskou péči a 72 hodin pro pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Příprava pěstounů se skládá především z psychologického posouzení žadatelů o pěstounskou péči, vzdělávacích akcí, v rámci kterých budete proškoleni v tom, jakým způsobem zvládat úkoly spojené s pěstounskou péčí.

Po úspěšném ukončení přípravy pro pěstouny vydá krajský úřad rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny.

Po obdržení tohoto rozhodnutí můžete být krajským úřadem osloveni o možnosti převzít do pěstounské péče konkrétní dítě. Máte právo toto dítě navštívit, komunikovat s příslušným OSPOD, se zařízením ve kterém dítě pobývá, či jinými osobami, které mají dítě v současné době v péči, dále nahlédnout do spisu a do 30 dnů podat návrh k příslušnému soudu. 

Svěření dítěte do pěstounské péče

Pokud se rozhodnete, že konkrétní dítěte příjmete do pěstounské péče, je nutné komunikovat s OSPOD dítěte, který navrhne nejvhodnější varianty svěření dítěte do péče.

Ty mohou být na základě realizace předběžného opatření o svěření dítěte do péče v probíhajícím řízení o  pěstounské péči a nebo pravomocným rozsudkem o pěstounské péči. 


Povinnosti pěstounů 

Každý pěstoun je povinen do měsíce od nabytí právní moci rozsudku nebo od podání návrhu na pěstounskou péči jestliže mu dítě bylo svěřeno do péče předběžným opatření uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dohodu o výkonu pěstounské péče může pěstoun uzavřít buď se svým úřadem - oddělením OSPOD nebo s tzv. pověřenou osobou, tedy neziskovou organizací, která je pověřená krajským úřadem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí., které jsou v pěstounské péči (jako je například Vesta Pardubice).

Každý pěstoun je povinen se vzdělávat a to v dotaci 24 hodin za rok a to zdarma. Vzdělávání si může zajišťovat sám anebo prostřednictvím organizace, která jej doprovází. 

Pěstoun je povinen být minimálně jednou za dva měsíce v kontaktu s organizací, která jej doprovází a umožnit tak sledování výkonu pěstounské péče. V drtivé většině případů se jedná o situaci, kdy jej v jeho domácnosti navštíví sociální pracovník a pohovoří s ním a s dítětem o tom, jaké jsou novinky, co je zrovna třeba řešit apod. Jednou za půl roku navštíví rodinu pracovník OSPOD.  

Všichni pěstouni mají povinnost umožnit dětem kontakt s biologickou rodinou. Všichni pěstouni mají povinnost vychovávat děti v souladu se zákonem a pravomocným rozsudkem.


Práva pěstounů 

Pěstoun má právo o dítě osobně pečovat a zastupovat jej v souladu s výroky pravomocného rozsudku o svěření do pěstounské péče. 

Pěstoun má právo na dávky pěstounské péče (příspěvek při převzetí dítěte, odměnu pěstouna, úhradu potřeb, příspěvek na pořízení motorového vozidla) i další dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě) a nemocenské dávky (Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství, Ošetřovné) a další dávky. 

Pěstoun má právo na zajištění celodenní péče v minimálním rozsahu 14 dní do ročního výročí dohody o výkonu pěstounské péče (pěstounská dovolená). 

Pěstoun má právo na zajištění krátkodobé péče v případech stanovených zákonem (pracovní neschopnost, během vzdělávání, při soudním jednání atp.)

Pěstoun má právo na zajištění bezplatného poradenství (výchovného, psychologického, právního) stran své doprovázející organizace. 

Pěstoun mí právo na zajištění bezplatného vzdělávání. 

Pěstoun má právo na zajištění poradenství, zajištění prostor i asistence při realizace kontaktů s oprávněnými osobami. 

Máte ještě nějaké otázky? Mrkněte na video :-)