O spolkuVesta Pardubice z.s. je zapsaný spolek, jehož hlavní náplní je poskytování sociálně právní ochrany dětem žijícím v náhradní rodinné péči. Naší hlavní činností je pomoc s řešením problémů dětí v náhradní rodinné péči, podpora náhradních rodičů, jejich vzdělávání a celkově podpora rozvoje náhradní rodinné péče.

Vesta byla v římské mytologii bohyní rodinného krbu, okolo něhož se soustřeďoval život celé rodiny. Krb se stával zárukou a symbolem trvalého usídlení rodiny. Vesta ochraňovala i oheň v krbu, který nesměl nikdy vyhasnout. Bohyně Vesta ochraňovala také obec a stát, které představovaly v přeneseném smyslu velkou rodinu.

Římané ztotožnili Vestu s řeckou bohyní Hestií. Vesta je dcerou Saturna a Ops. 


Členství ve spolku 


Členem spolku se může stát každá osoba starší 18-ti let, která chce podporovat náhradní rodinou péči nebo sama náhradní rodinou péči vykonává. Členství ve spolku je dobrovolné, každý, kdo se chce stát členem spolku, musí podat přihlášku do spolku, kterou je předseda spolku povinen do 30-ti dnů zaevidovat a vyjádřit se k ní. Cílová skupina


 • Dítě, které požádá o ochranu svých práv.
 • Dítě, které bylo svěřené do pěstounské péče.
 • Pěstouni (včetně osob v evidenci a poručníků).
 • Naše služby poskytujeme v rámci Pardubického kraje a v obcích s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Hradec Králové a Trutnov.

Cíle spolku 

 1. Uzavíraní dohod o výkonu pěstounské péče, vykonávat dohled nad jejich plněním a zároveň pomáhat pěstounským rodinám, tak aby byl hájen zájem dítěte i pěstounů.
 2. Zvyšování rodičovských kompetencí pěstounů prostřednictvím vzdělávání a poradenství.
 3. Zvyšování úrovně obecného povědomí o náhradní rodinné péči za pomoci osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost.
 4. Pomáhat prostřednictvím sociálního a dalšího odborného poradenství při zvládání výchovných problémů svěřených dětí, včetně specializovaného poradenství o děti se zdravotním postižením, či děti týrané, zneužívané a zanedbávané.
 5. Realizovat respitní akce pro děti v pěstounské péči a zároveň tak umožnit pěstounům, aby realizovali své zájmy.

Organizační struktura spolku


 1. Ředitel- předseda spolku: PhDr. Mgr. Zdeněk Čermák 
 2. Vedoucí sociálních pracovníků: Mgr. Šárka Junasová
 3. Sociální pracovnice: Mgr. Martina Dvořáková, Mgr. Jaroslava Fořtová, Mgr. Lucie Brůnová
 4. Vedoucí kanceláře: Bc. Tereza Zítková
 5. Pracovníci respitní péče, asistenti sociálních pracovníků

Kapacita spolku 

V současné době má spolek VOLNOU KAPACITU K UZAVÍRÁNÍ DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. Dle současné personální politiky je kapacita spolku 70 rodin.

         Chcete-li s námi uzavřít dohodu KONTAKTUJTE NÁS!!


Prostory spolku


Podávání stížností

Stížnost na službu může podat pěstoun, dítě v pěstounské péči nebo kdokoliv, kdo jedná v jejich zájmu. Stížnost je zpravidla vyřízena do 30 dnů a to písemným vyrozuměním. Stížnost lze podat ústně, telefonicky, emailem, poštou na kontaktní údaje pověřené osoby. Písemné stížnosti je možné podat na níže uloženém formuláři eventuálně lze využít níže uvedeného kontaktního formuláře.  Stížnost lze podat i anonymně. Řešení anonymních stížností bude dostupné 14 dní odkazem na webových stránkách spolku.

Formulář pro podávání stížností