Asistovaný kontakt 

Vážení návštěvníci, na této stránce se dozvíte více informací o službě asistovaného kontaktu.  Asistovaný kontakt v naší organizaci realizuje Mgr. Jaroslava Fořtová Mgr. fortova.vesta@email.cz, 604 856 794

Asistovaným kontaktem se rozumí setkání rodiče (obvykle toho, který nemá dítě svěřené do výhradní péče) za přítomnosti nezávislé třetí osoby s cílem zajistit bezpečí dítěte při kontaktu a popsat jeho průběh. Asistované kontakty se uplatňují nejvíce v situacích, kdy dítě zejména psychicky špatně snáší kontakty s rodičem ev. tam, kde bylo na dítěti nebo jeho blízké osobě pácháno fyzické, psychické či sexuální násilí. Specifickým důvodem pak může být zájem rodiče o styk po dlouhodobém nezájmu (například po roce).  

Ceník

Úvodní setkání 

30 minut 

zdarma

Asistence při kontaktu 

Za každou započatou hodinu 

750 Kč

Sepsání zprávy 

Za každou A4 na žádost rodiče 

500 Kč

Nedostavení se na kontakt 

Bez omluvy 

350 Kč

Právní rámec asistovaného kontaktu 

Otázka řešení právního rámce asistovaných kontaktů není složitá. Rodiče mají možnost se na asistovaném kontaktu dohodnout nebo o něm může na základě návrhu jednoho z rodičů rozhodnout soud. Existuje také možnost, že se rodiče dohodnou a dohodu nechají stvrdit soudem. 

 • V případě, kdy se rodiče chtějí na kontaktu dohodnout, mohou nás kontaktovat a společně vytvoříme dohodu o kontaktu a domluvíme se na konkrétní podobě toho, jak často, kde a pod asistencí koho bude kontakt probíhat. V tomto případě není potřeba kontaktovat ani Orgán sociálně-právní ochrany dětí ani soud. Důležité je upozornit, že dohoda o kontaktu bez schválení soudu není vymahatelná, ale má velkou výhodu v tom, že se v rámci této dohody dají rychleji domlouvat případné změny v kontaktech. 
 • V případě, kdy se rodiče nemohou dohodnout, je nezbytně nutné spolupracovat s OSPOD a k soudu podat návrh na úpravu styku. V rámci tohoto řízení může soud dojít k názoru, že bude potřeba zajistit asistenci při kontaktu. V takovém případě nás můžete kontaktovat nebo kontakt předat pracovnici OSPOD a my Vám poskytneme vyjádření v jaké podobě jsme schopni pro Vás a Vaše dítě kontakt zajistit. V případě, kdy soud rozhodne a rozhodnutí bude pravomocné je takové rozhodnutí vymahatelné a kontakty musí probíhat přesně tak je v rozhodnutí uvedeno do doby, než soud rozhodnutí zruší. 
 • V případě dohody se schválením soudu se jedná v podstatě o kombinaci předchozích dvou variant. Rodiče se dohodnou o kontaktu společně s námi a nechají soud tuto dohodu schválit. Tato dohoda je stejně vymahatelná jako rozhodnutí soudu a opět jen soud ji může zrušit.


Postupy vedoucí k zajištění asistence u kontaktu

 1. Zkontaktujte pracovnici pro asistovaný kontakt Mgr. Jaroslavu Fořtovou. 
 2. Domluvte si s ní schůzku, dohodněte na právním rámci a podobě dohody o zajištění asistence u kontaktu. 
 3. Sepište s druhým rodičem dohodu nebo absolvujte soudní řízení = v momentě kdy bude rozhodnutí pravomocné nebo nabude účinnosti dohoda, zkontaktujte pracovnici pro asistovaný kontakt a domluvte první setkání. 
 4. Dostavte se na první setkání cca 30 minut dopředu, aby si mohlo Vaše dítě zvyknout na prostředí a seznámit se s pracovnicí pro asistovaný kontakt. 
 5. Absolvujte první setkání. 

Dohoda o zajištění asistence u kontaktu 

Ať už se rodiče rozhodnou pro kteroukoliv z výše uvedených variant, s naší organizací je vždy nutné uzavřít Dohodu o zajištění u kontaktu. Bez této dohody není možné, aby naše organizace asistenci poskytovala. V rámci dohody se domluví, kdy, kde a jak často bude kontakt probíhat, kdo u něj bude asistovat a jaké jsou jeho oprávnění, cena asistovaného kontaktu a další.  

Oprávnění pracovníka zajišťující asistenci 

Pracovnice zajišťující kontakt má právo přerušit nebo zcela ukončit kontakt v případě že: 

 • by hrozilo fyzické, psychické či sexuální ohrožení dítěte 
 • by oprávněná osoba jevila známky opilosti či jiného změněného stavu vylučujícího bezpečný průběh kontaktu.
 • by nebyla uhrazena částka, kterou si spolek účtuje za asistenci při kontaktu

Dokumentace kontaktu 

O každém asistovaném kontaktu je v naší organizaci veden spis, do kterého jsou zakládány záznamy z kontaktů. Ty se skládají pouze ze zápisů asistujícího pracovníka. Kontakty není povoleno nahrávat.