GDPR

Ochrana osobních údajů a GDPR ( obecné nařízení na ochranu osobních údajů)

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE :

Správcem Vašich osobních údajů je Vesta Pardubice z.s. se sídlem v Čepí 38, 533 32 ČEPÍ, IČO 06282474 (dále jen
"Správce" )
Kontakt : PhDr. Zdeněk Čermák, předseda, email: cermak.vesta@email.cz Tel: 732 207 344

KONTAKTNÍ OSOBA SPRÁVCE :

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a stížností se lze obrátit na Správce.

Pravidla zpracování osobních údajů fyzických osob Vesta Pardubice z.s.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Vesta Pardubice z.s., se sídlem v Čepí 38, 533 32 ČEPÍ, IČO: 06282474

spisová značka L11361 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

cerma.vesta@email.cz

(dále jen Správce)

Okruhy osob, jejichž údaje Správce zpracovává:

 • osoby pečující a osoby v evidenci, které uzavřely Dohodu o výkonu pěstounské péče, a jejich děti
 • osoby pečující a osoby v evidenci na přechodnou dobu, které mají uzavřenou Dohodu s jiným subjektem a chtějí využít služeb Správce a jejich děti
 • zaměstnanci

Proč Správce zpracovává Vaše údaje:

 • Na základě zákonných povinností vyplývajících z naplnění zákonných požadavků jako zaměstnavatel, osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • Na základě oprávněného zájmu jako spolek se společenským závazkem k naplnění činností ukotvených ve stanovách.
 • Zákonné povinností a oprávněný zájem jsou právními základy, pro které nepotřebujeme Váš souhlas.

Situace, kdy poskytujeme Vaše údaje třetím stranám:

 • Správce má zákonnou povinnost zpracovávat údaje fyzických osob jako zaměstnavatel, jako subjekt pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o údaje zaměstnanců ke zpracování smluv, hlášení úřadům (např. ČSSZ, ÚP), údaje pěstounů a jejich dětí, se kterými má Správce uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • V případech, kdy k poskytnutí osobních údajů budeme vyzváni Policií ČR. Jedná se o situace, kdy jde o ochranu životně důležitého zájmu Vašeho nebo jiné osoby, včetně fyzické integrity nebo života, či ochranu veřejného zájmu.

Kdy Správce potřebuje Váš souhlas se zpracováním osobních údajů:

 • V rámci jednotlivých aktivit Správce dále pořizuje audio a video fotodokumentaci k dokládání své činnosti kontrolním orgánům, k propagaci a osvětě problematiky náhradní rodinné péče.
 • Měli byste vědět, jak konkrétně a proč budeme zpracovávat audio-, video- a fotodokumentaci, spojenou s Vaší osobou a zpracováním Vaších osobních údajů.
 • Upozorňujeme, že souhlas se zveřejněním fotografie či příběhu dítěte třetím stranám může udělit pouze zákonný zástupce dítěte.
 • Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné.
 • Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Jakou formou Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

 • V listinné podobě při zpracování smluvní dokumentace, pro vedení spisové dokumentace vycházející ze standardů kvality, pro potřeby vystavení osvědčení a prezenčních listin v rámci jednotlivých aktivit.

Zabezpečení Vašich údajů:

 • Vaše osobní údaje ve fyzické podobě (složky, spisy) jsou ukládány v uzamykatelných skříních. Manipulovat s nimi mohou pouze osoby k tomu určené.
 • Veškeré nosiče (notebooky, PC, mobily) jsou opatřené hesly a aktualizaci zabezpečovacích systémů.

Jak dlouho zpracováváme Vaše údaje:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z dohod o výkonu pěstounské péče, pracovních a dalších smluv. Dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a požadavků v rámci grantových projektů.
 • V ostatních případech uchováváme Vaše údaje po dobu, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Žádost o výpis informací:

 • Kdykoli můžete požádat Správce jako správce osobních údajů o výpis informací, které o Vás Správce uchovává. Jako správce osobních údajů jsme povinni Vám tyto informace poskytnout.
 • Výpis informací bude obsahovat vždy:

- jaké údaje zpracováváme,

- jakým způsobem a kde jsou zaznamenány,

- komu jsou údaje zpřístupněny.

 • Pokud je zpracování výpisu zjevně nedůvodné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí, můžeme zpracování výpisu odmítnout.
 • Žádost se podává písemně k rukám předsedy spolku PhDr. Zdeňka Čermáka.

Kontakty, na nichž můžete dále řešit zpracování Vašich osobních údajů v rámci Správce:

 • V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, žádostí o opravu nebo doplnění osobních údajů, stížností či odvolání souhlasu, kontaktujte nás nejlépe e-mailem: cermak.vestal@email.cz. Tuto e-mailovou adresu spravuje předseda spolku, který podle závažnosti postoupí Váš dotaz k řešení konkrétním pracovníkům.
 • Pokud máte pochybnosti o tom, zda je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v souladu se zákonem, můžete požádat Správce jako správce údajů o vysvětlení nebo nápravu.
 • Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz.