Vzdělávání

Vzdělávání soc. pracovníků

Vesta Pardubice z.s. nabízí možnost vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v akreditovaných kurzech MPSV. Vzdělávání je vhodné jak pro pracovníky v sociálně-právní ochraně dětí, tak v sociálních službách. 

Níže uvedené kurzy rádi odškolíme ve Vašich prostorách nebo zajistíme vlastní prostory, dle Vašeho přání. Kurzy se uskuteční při minimálním obsazení 5 účastníků.

Metody a techniky zjišťování názoru dítěte pro sociální pracovníky - akreditace MPSV

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům orgánů sociálně - právní ochrany dětí, pověřených osob, ale i sociálním pracovníkům ve službách pro rodiny možnost osvojit si znalosti o důležitosti zjišťování názorů dítěte v rámci sociálně-právní ochrany dětí s odkazem na základní i pokročilé techniky zjišťování názoru dítěte, které se zakládají na použití projektivních metod, symbolických her a výtvarných prostředků.

Celková hodinová dotace 16 hodin

Cena 2000,-/ účastník

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák

Etopedický základ pro pracovníky v pomáhajících profesích - akreditace MPSV

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům znalosti z etopedie s přesahem do cílových skupin sociální práce. V rámci kurzu je pojednána řada problematik týkajících se poruch chování, ústavní a náhradní rodinné výchovy, bezdomovectví, prostituce, kriminality a drogových závislostí s ohledem na poradenství těmto osobám.


Celková hodinová dotace 16 hodin

Cena 2000/účastník

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák


Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vesta Pardubice z.s. nabízí možnost vzdělávání pedagogických v akreditovaných kurzech MŠMT. Vzdělávání je vhodné pro učitele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů apod.


Poruchy chování v širším kontextu I - akreditace MŠMT

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák

Jedná se o kurz zaměřený na úvod do etopedie. V rámci kurzu jsou pojednány především témata související s etopedií jako vědou, poruchami rodičovské role, klasifikací poruch chování, náhradní rodinnou péči a podobně. 

Celková hodinová dotace 8h

Cena 1000,-/účastník

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák 

Poruchy chování v širším kontextu II - akreditace MŠMT

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák

Navazují kurz, který se bude zabývat problematikou dopadů ústavní výchovy do života dospělého, dále také závislostní chováním, bezdomovectvím a prostitucí. 


Celková hodinová dotace 8h

Cena 1000,-/účastník

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák


Vzdělávání pěstounů

Vesta Pardubice z.s. nabízí kurzy pro pěstouny ke splnění povinného 24 hodinového vzdělávání. V rámci této spolupráce spolupracujeme  s městskými úřady v rámci Pardubického kraje i mimo něj. 

Kdo je mé dítě v pěstounské péči I? 

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák, Mgr. Jaroslava Fořtová 

Jedná se o kurz, který je zaměřený na problematiku projevů zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítě resp. projevů jeho chování v průběhu pěstounské péče. V rámci tohoto kurzu se snažíme pěstounům přiblížit, alespoň základ psychického vnímání dítěte, které bylo týrané a odpovědět tak pěstounům na jejich otázky, které mají k leckdy nepochopitelnému chování dítěte (proč krade, proč lže, proč si trhá vlasy apod.?) Dále pěstouny seznamujeme s rolí PČR, OSPOD, doprovázející organizací, soudů a samozřejmě také pěstounů v rámci vyšetřování trestných činů páchaných na dětech a mladistvých. Při realizaci tohoto školení spolupracujeme s PČR.

Celková hodinová dotace 6 nebo 8h

Cena účastníka 1200 nebo 8500 za libovolně velkou skupinu. 

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák 


Kdo je mé dítě v pěstounské péči II?

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák, Mgr. Jaroslava Fořtová 

Tento kurz rozšiřuje znalosti pěstounů z kurzu č. I. V rámci tohoto kurzu je již pracováno s konkrétními kazuistikami týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí a úspěšných výchovných postupů v rámci pěstounských rodin. Kurz nabízí také dostatek prostoru pro sdílení zkušeností pěstounů a základní poradenství v oblasti terapeutického rodičovství a výchovy těchto dětí. V rámci kurzu bude pojednána problematika také otázka kriminality páchané mládeží jako důsledku syndromu CAN v dětství. Celková hodinová dotace 6 nebo 8h

Cena účastníka 1200 nebo 8500 za libovolně velkou skupinu.

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák 

Kniha života 

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák, Mgr. Jaroslava Fořtová 

Osobní historie každého z nás je velmi zásadním pojítkem mezi naší minulostí a naší současnou existencí. Kniha života je nástrojem, jak propojit minulost svěřených dětí s jejich současností a tím sobě i dítě umožnit prožít žít život s pevnými kořeny v minulosti, které jsou pro děti v náhradní rodinné péči zásadní a přitom je často postrádají. Cílem kurzu je seznámit účastníky s významem osobní historie dítěte a také s metodikou tvorby knihy života. 

Celková hodinová dotace 6 nebo 8h

Cena účastníka 1200 nebo 8500 za libovolně velkou skupinu.

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák


Biologický rodič s psychiatrickou diagnózou 

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák

Množství rodičů s potvrzenou psychiatrickou diagnózou se každým dnem zvyšuje a stejně tak dětí, které s nimi žijí. Jaké to je žít v rodině schizofrenika, rodiče s depresí nebo závislostí? Proč jsou děti těmto rodičům odebírány a dávány do ústavní nebo náhradní rodinné výchovy? Právě na to se pokouší odpovědět naše školení pro pěstouny.  V rámci tohoto školení pojednáme základní psychiatrické diagnózy a specificky se budeme věnovat právě výchově rodičů se schizofrenií, bipolárně-afektivní poruchou, panickými a taky a depresí a především dopadům jejich výchovného působení na svěřené děti. 

Celková hodinová dotace 6 nebo 8h

Cena účastníka 1200 nebo 8500 za libovolně velkou skupinu.

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák


Biologický rodič se závislostí 

Lektoři: Mgr. Šárka Junasová, PhDr. Zdeněk Čermák, Mgr. Jaroslava Fořtová 

Česká republika má jeden z největších podílů závislých osob na počet obyvatel v Evropě. Řada z těchto osob jsou i rodiče dětí v náhradní rodinné péči. Tyto děti se musí s následky závislostí svých rodičů potýkat celý život. V tomto kurzu se tedy zaměříme na látkové i nelátkové závislostní chování na syndromy spojené s alkoholismem a toxikománií v období těhotenství a také na to, jakým způsobem zajistit bezpečný kontakt dětí se závislými rodiči. 

Celková hodinová dotace 6 nebo 8h

Cena účastníka 1200 nebo 8500 za libovolně velkou skupinu.

Pro více informací kontaktujte: PhDr. Zdeněk Čermák


Dále můžete vybírat z témat: 

  • Identita pěstounské péče aneb kdyby pěstounů nebylo....

(Cílem vzdělávání je podpořit roli pěstounů a celkově význam pěstounské péče.)

  • Bít či nebít

(Školení o podstatě fyzických trestů a dalších výchovných opatřeních.)

  • (Ne) vychované děti 

(Školení o vlivu současných moderních trendů na výchovu dětí v pěstounské péči.)

  • Právní minimum pro pěstouny
  • Pěstounská péče v rodinách stejnopohlavních párů
  • Kontakt  s biologickou rodinou
  • Nejvyšší zájem dítěte